Cho thuê  Xưởng: 1800 m2  – Đưởng Võ Nguyên Giáp, Biên Hòa, Đồng Nai

.